Hoe bruikbaar is CompetentNL? – Rapport eindevaluatie pilots

Diverse partijen op de arbeidsmarkt en uit het onderwijs testten tijdens de pilotfase de bruikbaarheid van CompetentNL voor hun (mogelijke) toepassingen. De pilotpartijen zijn overwegend positief. Wel vinden zij dat CompetentNL nog verbeterd en uitgebreid moet worden om volledig aan de gestelde verwachtingen te voldoen.

Doelen van de pilots

De pilotfase van het programma liep van september 2023 tot juni 2024.  Doelen van de pilots waren:

  • Inzicht verkrijgen in de bruikbaarheid, volledigheid en mogelijke tekortkomingen van de data en de toegang hiertoe voor toekomstige toepassingen;
  • Inzicht verkrijgen in de meerwaarde van CompetentNL voor afnemers en de eindgebruikers van hun toepassingen.

In de pilots onderzochten de programmapartners en pilotpartijen samen delen van de data, het model en de toegang (techniek) van CompetentNL. Ook bekeken zij de gevolgen daarvan voor de doorontwikkeling van CompetentNL.

Uit de pilots is naar voren gekomen dat CompetentNL duidelijk meerwaarde heeft ten opzichte van bestaande skillstalen (ESCO en O*NET), maar dat er nog het nodige is te verbeteren aan de data en het model.

Voorgestelde verbeteringen

De verbeteringen die de pilotpartijen voorstellen hebben betrekking op het toevoegen en beter onderbouwen van de data en het vereenvoudigen van beschrijvingen. Wat betreft het model pleiten zij voor duidelijke hiërarchieën van beroepen en skills in verschillende lagen, die semantisch gerelateerd worden aan taken en onderwijskwalificaties.

Bevindingen feedbackgroep

De voornaamste bevindingen uit de pilots zijn voorgelegd aan de feedbackgroep in vier bijeenkomsten en vragenlijstonderzoeken. Doelen van de feedbackgroep waren:

  • Zeker stellen dat de inbreng van de pilotpartijen weerklank vindt bij gelijkgestemden;
  • Draagvlak vinden voor de toepassing van CompetentNL;
  • Ervoor waken dat een brede en grootschalige toepassing van CompetentNL mogelijk blijft;
  • De verschillende geïnteresseerde partijen betrokken houden bij de ontwikkeling van CompetentNL.