Branches en sectoren

Er zijn veel ontwikkelingen in de samenleving die de arbeidsmarkt veranderen. Denk aan de vergrijzing, automatisering en technologische ontwikkelingen. Daardoor verandert de inhoud van werk en wisselen mensen vaker van baan. Werkgevend en werkzoekend Nederland zijn gebaat bij een meer op skills gerichte benadering van de arbeidsmarkt.

Op de arbeidsmarkt groeit bijvoorbeeld de vraag naar vakmensen op het gebied van duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen. Ook zijn er veel vacatures in de techniek, de zorg en het onderwijs. Vakgebieden kunnen in de toekomst krimpen of groeien. En waar werk verandert, vraagt dat om werkgevers én werknemers die daar goed mee kunnen omgaan.

De Kamerbrief over de aanpak van krapte op de arbeidsmarkt en de Kamerbrief over de beleidslijnen van Leven Lang Ontwikkelen onderschrijven het belang van een op skills gerichte arbeidsmarkt.

Vakgebieden verbinden

Deze ontwikkelingen versnellen de komst van een arbeidsmarkt gericht op skills. In zo’n skillsgerichte arbeidsmarkt kijken we anders naar kennis, competenties en vaardigheden. Via één skillstaal voor iedereen wil CompetentNL onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar verbinden.

De skillstaal van CompetentNL helpt werkenden en werkzoekenden om over te stappen naar andere beroepen of vakgebieden. Soms zelfs beroepen of vakgebieden die anders nooit in beeld zouden komen. 

Daarvoor moeten we ook nadenken over het bijscholen en omscholen van mensen. Brancheorganisaties en werkgevers hebben daarin een belangrijke rol. Kunnen bedrijven en ondernemers over de grenzen van hun eigen bedrijf en vakgebied heen kijken? Wat doen zij om zich meer te richten op skills?

Bemiddeling op basis van skills

Naast de informatie op een diploma en een cv zorgt inzicht in skills voor gedetailleerde en makkelijk uitwisselbare informatie over wat mensen weten en kunnen en welke ontwikkelmogelijkheden zij hebben Bemiddeling op basis van skills draagt zo bij aan een inclusievere arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen. Door in gesprek te gaan met uw achterban kunt u een verandering in denken en doen op basis van skills in gang zetten.