Branches en sectoren

Er zijn veel ontwikkelingen in de samenleving die de arbeidsmarkt veranderen. Denk aan de vergrijzing, automatisering en technologische ontwikkelingen. Daardoor verandert de inhoud van werk en wisselen mensen vaker van baan. Werkgevend en werkzoekend Nederland zijn gebaat bij een meer op skills gerichte aanpak van de arbeidsmarkt.

Op de arbeidsmarkt groeit bijvoorbeeld de vraag naar vakmensen op het gebied van duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen. Ook zijn er veel vacatures in de techniek, de zorg en het onderwijs. Vakgebieden kunnen in de toekomst krimpen of groeien. En waar werk verandert, vraagt dat om werkgevers én werknemers die daar goed mee kunnen omgaan.

De Kamerbrief over aanpak krapte op arbeidsmarkt en de Kamerbrief over beleidslijnen Leven Lang Ontwikkelen onderschrijven het belang van een op skills gerichte arbeidsmarkt.

Vakgebieden verbinden

Deze ontwikkelingen versnellen de komst van een arbeidsmarkt gericht op skills. In zo’n skillsgerichte arbeidsmarkt kijken we anders naar kennis, competenties en vaardigheden. Via één skillstaal voor iedereen wil CompetentNL onderwijs en arbeidsmarkt met elkaar verbinden.

De skillstaal CompetentNL helpt werkenden en werkzoekenden om over te stappen naar andere beroepen of vakgebieden. Soms zelfs beroepen of vakgebieden die anders nooit in beeld zouden komen. 

Daarvoor moeten we ook nadenken over het bijscholen en omscholen van mensen. Brancheorganisaties en werkgevers hebben daarin een belangrijke rol. Kunt u over de grenzen van uw eigen bedrijf en vakgebied heen kijken? Wat doet u om zich meer te richten op skills en niet alleen op diploma’s en cv’s?

Bemiddeling op basis van skills

Naast diploma en cv zorgt inzicht in skills voor gedetailleerde en makkelijk uitwisselbare informatie over wat mensen kennen en kunnen en welke ontwikkelmogelijkheden er zijn.

Bemiddeling op basis van skills draagt zo bij aan een inclusievere arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen.

Door in gesprek te gaan met uw achterban kunt u een verandering in denken en doen op basis van skills in gang zetten.